CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

TRỤ SỞ BAN QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

Địa chỉ:  Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú – huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 02353. 731309

Email: mysonstr@gmail.com

 

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn được thành lập theo Quyết định số 4813/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Duy Xuyên thực hiện chức năng Quản lý Bảo tồn và Phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới.

Tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác bền vững Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hoá, du lịch.

Xây dựng các phương án phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan văn hóa, phòng chống cháy rừng, thiên tai bão lụt...trong vùng di sản.

Bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng thuộc địa bàn quản lý. 

Tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, lưu trữ tư liệu về các giá trị văn hóa Mỹ Sơn. Cùng các ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, các dự án bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích trong khu vực Khu di sản khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với Mỹ Sơn theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu các giá trị di sản Mỹ Sơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy Di sản Mỹ Sơn.

Tổ chức các dịch vụ kinh doanh, hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch thương mại phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch, kinh tế-xã hội.

Xây dựng tổ chức quản lý có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với đội ngũ cán bộ đủ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược bảo tồn và phát huy. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn, chú trọng đào tạo chuyên gia kỹ thuật và thợ trùng tu lành nghề thực hiện trùng tu, bảo tồn Khu di tích. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO BAN

Phan Hộ : Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Ban Quản lý

SĐT:02353.734123

Email: phanhoms@gmail.com

Nguyễn Công Khiết: Phó Bí thư Đảng Ủy– Phó giám đốc Ban Quản lý

SĐT:02353.731757

Email: khietmyson2005@yahoo.com

Văn Thị Cẩm Tú:  Đảng Ủy viên – Phó giám đốc Ban Quản lý 

SĐT:02353.731070

Email: camtums77@gmail.com

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Hành chính Quản trị 

Trưởng phòng: Phan Văn khoa

SĐT: 0984677334

Email: vankhoamyson@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đỗ Quyên

SĐT:0983844079

Email: doquyenvpms@gmail.com

- Tham mưu cho Ban Giám đốc ra quyết định tuyển dụng, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ (trong diện được phân cấp), sắp xếp các phòng, đội. Quản lý xây dựng hồ sơ nhân sự, cập nhật bổ sung giải quyết các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội. Sắp xếp lịch công tác, cập nhật thông tin, phổ biến và thông tin về những quyết định của BQL đến các bộ phận, cá nhân.

- Xây dựng công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, giúp BGĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật, luật lao động và nội quy, quy chế của cơ quan. 

- Tổng hợp tình hình, thống kê phân tích, báo cáo định kỳ hoạt động đơn vị cho BGĐ và UBND huyện. Xây dựng lịch làm việc, lịch giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan.

- Tổ chức công tác văn thư, quản lý con dấu theo pháp lệnh văn thư lưu trữ và bảo mật của Nhà nước. Nghiên cứu văn bản đến và đề xuất giải quyết với BGĐ. Theo dõi và đôn đốc thực hiện các công việc đã có kết luận (bằng văn bản) của BGĐ. 

- Phục vụ công tác lễ tân, tiếp khách cho BGĐ, các hội nghị, hội thảo, hội họp của cơ quan.

- Biên tập hoạt động trang thông tin Ban Quản lý, cung cấp thông tin về công tác bảo tồn, trùng tu, các giá trị di sản và hoạt động của Ban quản lý đến các doanh nghiệp, báo chí, trên các phương tiện thông tin khi được sự cho phép của lãnh đạo. 

- Theo dõi vấn đề trật tự an toàn trong đơn vị, giám sát việc thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão thiên tai.

- Quản lý, theo dõi điện nước, vệ sinh môi trường. Cung ứng các phương tiện và điều kiện làm việc cho cán bộ các phòng, đội trực thuộc.

- Lập hồ sơ thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, theo dõi việc sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên tài sản, cũng như việc sử dụng bảo quản tài sản đúng mục đích.

- Lập phương án tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế hoạt động của Ban, theo dõi tham mưu và tổ chức thực hiện sau khi có quyết định của BQL.

Phòng Bảo tồn Bảo tàng 

Trưởng Phòng: Lê Văn Minh

SĐT: 0987371124

Email: leminhms67@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thọ

SĐT: 0868860248

Email:thomyson1180@gmail.com

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban thực hiện công tác trong lĩnh vực chuyên môn về Bảo tồn, Bảo tàng. 

- Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, bảo tàng: Kiểm tra, lập báo cáo định kỳ hiện trạng di tích và các hiện vật trưng bày tại khu Di tích Mỹ Sơn. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu cho công chúng tại Bảo tàng. Đề xuất kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, tư liệu lịch sử liên quan đến văn hóa Chăm tại Mỹ Sơn. Quản lý sử dụng các thiết bị, tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng, gia cố cấp thiết di tích: Xây dựng kế hoạch gia cố, tu bổ cấp thiết di tích và tham gia giám sát, phối kết hợp thực hiện các Dự án bảo tồn di tích theo sự phân công của BGĐ.

- Giới thiệu trưng bày hiện vật, hình ảnh liên quan đến văn hoá Chăm tại Mỹ Sơn ở Bảo tàng Mỹ Sơn trong các lễ hội, triển lãm trong nước và quốc tế. 

- Tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên ngành, phối hợp với các ngành chức năng phát hành sách, phim tư liệu liên quan đến Mỹ Sơn. 

Phòng Thuyết minh, hướng dẫn 

Trưởng Phòng: Võ Văn Nhứt

SĐT: 0392.838.212

Email: nhutms76@gmail.com

Phó Trưởng Phòng: Võ Thị Lệ

SĐT:0345201698

Email: volehdms@gmail.com

- Tham mưu, đề xuất cho đơn vị trong lĩnh vực thuyết minh hướng dẫn, thiết lập tour…

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin hướng dẫn các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế, khách tham quan. 

- Thực hiện công việc biên, phiên dịch, sách, hội thảo quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để giới thiệu và mở rộng các tour, tuyến du lịch mới trong và ngoài tỉnh.

- Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tham gia bảo vệ di sản, cảnh quan di tích, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Phòng An ninh Bảo vệ 

Trưởng Phòng: Nguyễn Duy

SĐT:0935533653

Email:duyanbvms79@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Trần Viết Thứ

SĐT: 0355420750

Email: tranvietthu2017@gmail.com

- Tổ chức xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tình hình an ninh trật tự. Hướng dẫn khách tham quan không làm tổn hại đến di tích. Phát hiện xử lý lập biên bản những hành vi làm mất an ninh trật tự, xâm hại đến tài sản của công.

- Xây dựng kế hoạch, phương án khoanh vùng bảo vệ, theo dõi tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, cảnh quan môi truờng. Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã làm ảnh hưởng đến hệ môi trường sinh thái trong khu vực khoanh cấm.

- Xây dựng hồ sơ hiện trạng cảnh quan di tích phục vụ nghiên cứu mở rộng để tổ chức phục hồi, tôn tạo nhằm trả lại giá trị cảnh quan môi trường di tích phục vụ lợi ích kinh tế - văn hóa - xã hội. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch, phối hợp lập dự án khả thi để tôn tạo rừng tự nhiên, duy trì, bảo dưỡng cây xanh.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm trong công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai, bảo vệ rừng.

- Phối hợp với Đội tự vệ, tham gia trực bảo vệ cơ quan 24/24 đặc biệt là trong các ngày lễ, tết.

- Sắp xếp các loại phương tiện đậu đỗ khách đúng quy định.

Phòng Quản lý phát triển Dịch vụ 

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Tiến Thanh

SĐT: 0981929108

Email: thanhhuynhms1011@gmail.com.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy

SĐT:0987037174

Email: nguyenthuy79ms@gmail.com.

- Tham mưu, giúp Ban Quản lý xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án phát triển dịch vụ. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing, tổ chức khai thác và phát huy các tiềm năng kinh tế của Khu di sản, liên kết cung cầu du lịch.

- Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị chức năng trong huyện, tỉnh để mở rộng, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch. Kết hợp với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch.

- Tổ chức quản lý tài chính dịch vụ. 

Phòng Văn hóa Nghệ thuật Dân gian Chăm 

Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thành

SĐT: 0985685458

Email:vanthanhms76@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Thập Hữu Lưu

SĐT:0983223444

Email:luumyson@gmail.com.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân

SĐT: 0905119941

Email:thuyvan681986@gmail.com.

- Thực hiện các chương trình nghệ thuật nhằm góp phần trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân gian Chăm.

- Biểu diễn VNDG Chăm phục vụ du khách tham quan tại Nhà Biểu diễn và Khu di tích.

- Tham gia đào tạo diễn viên tại chỗ, lập đề án sưu tầm trang bị nhạc cụ biểu diễn. 

- Tham gia triển lãm giao lưu văn hoá, quảng bá sản phẩm. 

- Dàn dựng các chương trình phục vụ lễ hội khi có yêu cầu của tổ chức, đơn đặt hàng của khách tham quan.

Đội Vận chuyển 

Đội Phó : Nguyễn Tấn Khánh

SĐT: 0376537232

Email: tankhanhms@gmail.com

- Trung chuyển khách từ cầu Khe Thẻ vào khu vực tham quan bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Bảo dưỡng phương tiện xe, đuờng. 

- Thực hiện, kiểm tra định kỳ tu sửa nhỏ, tu sửa thường xuyên đúng quy định, nội quy của Ban và làm những công việc phân công khác khi có yêu cầu.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

05 Tháng 6,2019

Chia sẽ mạng xã hội

Bài viết liên quan
Về chúng tôi

Về chúng tôi

17 Tháng 5,2019
Lịch sử văn hóa

Lịch sử văn hóa

17 Tháng 5,2019
Cảnh quan không gian

Cảnh quan không gian

17 Tháng 5,2019
Bản đồ

Bản đồ

05 Tháng 6,2019

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 11/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 2/3/2015

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.361 - Website : www.mysonsanctuary.com.vn or disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo